Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

XXXIX sesja Rady Miasta (28.12.2017)

2017-12-20 13:40:03 (ost. akt: 2017-12-20 13:42:28)

28 grudnia o godzinie 11:00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia na rok 2018 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla miasta Malborka, ref. Andrzej Anuszkiewicz zastępca dyr. CPITU;
b) w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn: „ W rodzinie siła- rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 06.02 Usługi społeczne. Poddziałanie 06.02.02 Rozwój usług społecznych konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17, ref. Katarzyna Pawlak- Reinholc, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku;
c) w sprawie przebiegu istniejących publicznych dróg gminnych: ul. Dębowa, ul. Szeroka, ul. Urocza, ul. Piękna, ul. Miła, ul. Sympatyczna, ul. Włościańska i Rzemieślnicza w Malborku, ref. Piotr Milewski wydz. GKO;
d) w sprawie zawarcia porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Malbork a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Malborka, ref. Dorota Bugaj wydz. GKO;
e) w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Nogat, ref. Przewodniczący Rady;
f) w sprawie nadania nazwy mostom na rzece Nogat, ref. Rober Król;
g) w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miasta Malborka do reprezentowania Rady Miasta Malborka w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ref. Przewodniczący Rady.

6. Podjęcie uchwały budżetowej:
1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 126/g121/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2017 r.,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej.
2) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2018 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar
Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 127/g121/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2017 r.,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.Posiedzenia komisji:
1. Komisja OKS - 22.12.2017 r. godz. 12.00
2. Komisja Spraw Społecznych - 27.12.2017 r. godz. 11.00
3. Komisja GKMiK - 27.12.2017 r. godz. 12.00
4. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 27.12.2017 r. godz. 13.00

Kolegium Przewodniczących 27.12.2017 r. (środa) godz. 15.00