Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2018

2017-12-12 12:03:40 (ost. akt: 2017-12-12 12:06:51)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

12 grudnia 2017 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności pożytku publicznego, tj. ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do 4 stycznia 2018 roku, do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany. W przypadku składania kilku ofert, każdą z nich należy złożyć w osobnej, opisanej, zamkniętej kopercie - zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11.12.2017 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w różnych obszarach działalności pożytku publicznego