Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

XXXVIII sesja Rady Miasta Malborka

2017-12-07 09:00:16 (ost. akt: 2017-12-14 14:32:27)

14 grudnia o godzinie 11:00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Malborka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja o zaawansowaniu realizowanych inwestycji miejskich w 2017r.
5. Sprawozdanie dotyczące działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów
Alkoholowych w 2017 r.
6. Sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2017 rok – X zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-
Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Malbork na lata 2018 – 2022”, ref. Władysław Krawczyk prezes ZGKiM;
c) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia dopuszczalności
pomocy publicznej, ref. Katarzyna Kostrzewa – Rzoska, nacz. wydz. RGP;
d) w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Malborku na lata 2018 – 2020”;
ref. Katarzyna Kostrzewa – Rzoska, nacz. wydz. RGP;
e) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie
miasta Malborka,, ref. Jolanta Leszczyńska, naczelnik wydz.OKS;
f) w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miasta Malborka, ref. Ewa Dąbrowska Sekretarz
Miasta.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10 . Informacja na temat protokółów z XXXIII, XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta.
11. Komunikaty i wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta – 11.12.2017 r. godz. 13.00
2. Komisja GKMiK - 12.12.2017 r. godz.12.00
3. Komisja Spraw Społecznych - 12.12.2017 r. godz. 13.00
4. Komisja OKS - 13.12.2017 r. godz. 14.30
Kolegium Przewodniczących odbędzie się 13 grudnia br. o godz. 15.30.