Czwartek, 28 września 2023. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

26 października XXXVI Sesja Rady Miasta

2017-10-19 08:36:31 (ost. akt: 2017-10-24 12:40:34)

26 października 2017 roku o godzinie 11:00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego – analiza kosztów za 2016 r.
i I półrocze 2017 r.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Malbork w roku szkolnym 2016/2017.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian Budżetu Miasta na 2017 rok - IX zmiana, ref. M. Pilarska- Downar Skarbnik;
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik;
c) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji, ref. Piotr Sadowski dyrektor OSiR;
d) w sprawie udzielenia w 2018 r. Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork, ref. Beata Żaroffe – Preuss nacz. wydz. SPS;
e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Malborka „Strefa Przemysłowa przy ul. Dalekiej”, ref. Katarzyna Kostrzewa – Rzoska naczelnik wydz. RGP;
f) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie kar umownych za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia budowy zawartych w akcie notarialnym, ref. Katarzyna Kostrzewa – Rzoska naczelnik wydz. RGP, architekt Daniel Załuski;
g) zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/380/2017 Rady Miasta Malborka z 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Malborka, z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, ref. Ewelina Tałałaj, Miejski Konserwator zabytków;
h) sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Nogat, ref. Arkadiusz Mroczkowski, Przewodniczący Rady;
i) w sprawie nadania nazwy mostom na rzece Nogat, ref. Arkadiusz Mroczkowski, Przewodniczący Rady;
j) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji, ref. Zbigniew Charmułowicz, doradca Burmistrza.


8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta o wynikach analizy
oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia.
10. Informacja na temat protokołu XXXIV sesji Rady Miasta Malborka.
11.Komunikaty i wolne wnioski.
12.Zakończenie sesji.


Posiedzenia komisji:
1. Komisja Spraw Społecznych - 23.10.2017 r. godz.12.00
2. Komisja GKM - 24.10.2017 r. godz.13.00
3. Komisja OKS - 25.10.2017 r. godz.10.30 w terenie, 11.30 w UM
4. Komisja Finansów i Roz. Miasta - 25.10.2017 r. godz.13.00

Kolegium Przewodniczących 25.10.2017 r. (środa) godz. 15.30
Informujemy, że od XXXVI Sesji Rady Miasta - sesje transmitowane będą na żywo za pomocą serwisu YouTube - można je oglądać TUTAJ