Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Regulaminy w zakresie korzystania z obszaru parkowego

2017-09-12 09:05:13 (ost. akt: 2017-09-12 09:11:33)

W związku z zakończeniem inwestycji w Parku Północnym w Malborku informujemy, że zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka nr 154/2017 z dnia 07.09.2017 r. przyjęto regulaminy w zakresie korzystania z obszaru parkowego, w tym regulamin palenia ognisk. Poniżej prezentujemy treść obu dokumentów.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU PÓŁNOCNEGO W MALBORKU:
1. Park Północny w Malborku przeznaczony jest do wypoczynku.
2. Na terenie parku obowiązuje zakaz:
- zaśmiecania terenu,
- niszczenia roślinności,
- niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy parku,
- spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem,
- prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,
- handlu i usług bez zezwolenia,
- zakłócania ciszy i naruszania porządku,
- palenia ognisk za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych na terenie parku,
- jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi. Zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt. 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.
3. Teren parku jest monitorowany.

REGULAMIN PALENIA OGNISK W MIEJSCACH WYZNACZONYCH NA TERENIE PARKU PÓŁNOCNEGO W MALBORKU:
1. Dopuszcza się palenie ognisk wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego celu miejscu na terenie Parku, tj. dwa miejsca przy amfiteatrze, wyłożone kamieniem.
2. Każdorazowo o organizacji ogniska należy poinformować Straż Miejską pod numerem telefonu 986 (numer alarmowy, bezpłatny czynny całą dobę).
3. Dzieci i młodzież mogą korzystać z wyznaczonych miejsc na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
4. Wyznaczone miejsce na ognisko może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
5. Drewno na ognisko dostarcza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku.
6. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
7. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia parku. Nie zastosowanie się do tego warunku podlega karze zgodnie z art. 144 § 3 Kodeksu wykroczeń.
8. Kto narusza postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
9. Teren parku jest monitorowany.


Parkiem Północnym w Malborku administruje:
Urząd Miasta w Malborku
tel. 55 629 04 00
Straż Miejska, tel. 55 273 30 96, telefon alarmowy 986


Do pobrania:
Zasady korzystania z parku
Zasady palenia ognisk w miejscach wyznaczonych