Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Malborski Maraton Kajakowy

2017-09-13 11:31:47 (ost. akt: 2017-09-13 14:05:28)

23 września odbędzie się "Malborski Maraton Kajakowy" organizowany przez Stowarzyszenie Przyjazne Przedszkole w Starym Polu wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Malborku.

Impreza ma charakter maratonu. Celem jest pokonanie jak najdłuższego dystansu (jak największej liczby okrążeń wyznaczonej pętli) w czasie jej trwania. Czas trwania imprezy to 12 godzin. Każde wykonane okrążenie uczestnik zgłasza w Punkcie Sędziowskim (dalej PS) znajdującym się na trasie okrążenia.

Start i meta: Kąpielisko Miejskie OSiR w Malborku
Czas startu: godzina 6:30.
Czas zamknięcia mety: godzina 18:30.

Punkt Sędziowski:
Kąpielisko Miejskie OSiR w Malborku - punkt będzie odpowiednio oznakowany

Trasa maratonu: rzeka NOGAT pętla pomiędzy mostem drewnianym nieopodal zamku i wcześniej ustawioną boją, dystans jednego okrążenia to 4000m (mapka poniżej). Każde pokonane okrążenie musi zostać zgłoszone przez uczestnika w PS znajdującym się na trasie okrążenia. W trakcie płynięcia dopuszczona jest nieograniczona ilość przerw, czas trwania przerw także nieograniczony. Miejsce przerwy znajduje się przy Kąpielisku Miejskim. Każdorazowe skorzystanie z przerwy należy zgłosić sędziemu. Każdorazowe wznowienie płynięcia po przerwie należy zgłosić sędziemu. Zakończenie wyścigu przed czasem jego trwania (zamknięcia mety) należy zgłosić w PS. Zaliczone będą tylko pełne okrążenia. W momencie zamknięcia linii mety tj. 18:30 lub wcześniej zawodnik musi znajdować się przy PS. W innym przypadku zawodnik będzie nieklasyfikowany.
W pobliżu linii startu/mety utworzona zostanie dodatkowa pętla o długości 1 km dla osób, które stwierdzą, że nie zdążą już do godz. 18:30 wykonać pełnej pętli będą mogli skorzystać z pętli 1 km, aby wykorzystać pozostały czas.

Kategorie wyścigu:
Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
K-1 i K-2 mężczyźni, K-1 i K-2 kobiety, K-2 mikst,
C-1 i C-2 mężczyźni, C-2 mikst, (w tym wszelkiego rodzaje kanu).
Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w wyścigu, pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów prawnych), lub w przypadku młodzieży 16-17 lat za pisemna zgodą rodziców, opiekunów złożoną na piśmie osobiście w sekretariacie maratonu. Impreza jest częścią cyklu maratonów kajakowych Canoa Cup. W związku z limitem czasowym i stopniem trudności trasy ustalony zostaje minimalny próg zaliczenie wyścigu i wynosi minimum 52 km. Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własnym sprzęcie pływającym (kajak, wiosło oraz kamizelka asekuracyjna). Organizator nie wprowadza ograniczeń związanych z rodzajem kajaków. Dopuszczone są wszystkie typy kajaków. Każdy uczestnik musi płynąć w prawidłowo zapiętej kamizelce podczas całego maratonu.

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa w określonym przez Organizatora terminie oraz opłacenie wpisowego.
Zgłoszenie udziału wraz z opłatą startową należy wysłać w terminie do 15.09.2017r.
Zgłoszenie udziału prosimy wysłać na adres e-mail malbork12h@gmail.com
Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia i adres zamieszkania
- kategorię startową
- telefon kontaktowy lub/i adres e-mail
- rozmiar koszulki.

Wraz z przysłaniem zgłoszenia należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora w wysokości: 100,- PLN
na konto bankowe Stowarzyszenia Przyjazne Przedszkole w Starym Polu: Bank PKO BP 69 1020 1778 0000 2102 0107 8211
tytuł wpłaty: Malbork 12h - imię nazwisko,
Dokonanie opłaty wpisowej w wymaganym terminie jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia.
Po terminie 15.09.2017r koszt udziału zwiększa się o 40 PLN i wynosi 140 PLN a organizator nie zapewnia pamiątki
spływowej. Ostateczny termin zgłoszeń upływa na 4 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Informacja telefoniczna: Organizator 502 309 405
Komandor 500 337 015

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
- ubezpieczenie NNW
- pamiątkowa koszulka
- pamiątkowa odznaka
- zimne napoje, przekąski i ciepła zupa w czasie trwania maratonu
(godziny i zasady wydawania posiłków zostaną podane)
- grill lub ognisko po zakończeniu maratonu
- dostęp do WC
- dostęp do pryszniców na terenie Kąpieliska Miesjskiego,
- za dopłynięcie do mety niezależnie od miejsca, certyfikaty długości pokonanego dystansu

PROGRAM IMPREZY
22.09.2017 ( piątek) – weryfikacja uczestników na Kąpielsku Miejskim ul. Wileńska 1 w Malborku w godzinach 17:00 –
22:00
23.09.2017 (sobota) – Malborki Maraton Kajakowy 12h
- 05:00 – 5:50 wznowienie weryfikacji
- 06:00 oficjalne otwarcie Malborskiego Maratonu Kajakowego
- 06:30 Start
- 18:30 zamknięcie mety
- 19:30 Podsumowanie wyścigu, udekorowanie uczestników, następnie podsumowanie cyklu
Canoa Cup
- 20:30 Grill lub ognisko w zależności od uwarunkowań pogody
PUNKTACJA
Klasyfikacja Indywidualna - zwycięża osada, która pokona najdłuższą trasę w danej kategorii, stanowiącą sumę pokonanych
wszystkich pełnych okrążeń. Klasyfikacja drużynowa nie będzie prowadzona.
Z uwagi na formę imprezy zostają wprowadzone cztery cele, które można osiągnąć w trakcie udziału:
- Próg minimalny pozytywnego zaliczenia maratonu 52 km (13 pełnych okrążeń),
- Brązowa Krzyżacka Odznaka za przepłynięcie minimum 60 km (15 pełnych okrążeń),
- Srebrna Krzyżacka Odznaka za przepłynięcie minimum 80 km (20 pełnych okrążeń),
- Złota Krzyżacka Odznaka za przepłynięcie minimum 100 km (25 pełnych okrążeń).

Dyskwalifikacja następuje w przypadku:
- nieprzestrzegania zasad regulaminu,
- spożywania alkoholu w czasie trwania maratonu,
- nieprzestrzegania obowiązków uczestnika,
- nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wodzie.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYŚCIGU
- przestrzeganie regulaminu imprezy,
- przestrzegana zasad bezpieczeństwa na wodzie
- płynięcie w kajaku zabezpieczonym przed zatonięciem,
- przestrzeganie zasad fair play, obowiązek pomocy innym w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
- odpowiedzialność prawna i materialna za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom i osobom trzecim,
- zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania maratonu,
- nakaz płynięcia w prawidłowo zapiętej kamizelce asekuracyjnej,
- przestrzeganie zasad ruchu wodnego na wodach śródlądowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE i UWAGI
- Maraton odbywa się na zasadach koleżeńskiej rywalizacji.
- Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Komandorem.
- Maraton jest częścią cyklu maratonów kajakowych Canoa Cup.
- W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Komandor.
- Dowód wpłaty należy przedstawić podczas weryfikacji. Rezygnacja z imprezy po dokonaniu wpłaty spowoduje utratę
wpisowego.
- Malborski Maraton Kajakowy dostępny jest dla osób, które posiadają umiejętność pływania, posługiwania się
sprzętem pływającym i ratunkowym.
- Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w wyścigu, pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów
prawnych), lub w przypadku młodzieży 16-17 lat za pisemna zgoda rodziców lub opiekunów złożoną na piśmie
osobiście w sekretariacie maratonu
- Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób.
- W przypadku zaistnienia warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników wyścigu, Komandor lub uprawnione
Służby mogą odwołać wyścig w całości lub zmienić jego program.
- Organizator zapewnia uczestnikom możliwość noclegu we własnych namiotach na terenie Kąpieliska Miejskiego
OSiR w Malborku przy ul. Wileńskiej 1. (mapa dojazdu w załączeniu – uwaga ostrożnie)

http://m.82-200.pl/2017/09/orig/mmk12h-cdr2-cdrplakatmmk12-1680.jpg