Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka Szkolna”

2017-08-22 09:47:19 (ost. akt: 2017-08-22 10:09:33)

Burmistrz Miasta Malborka informuje, że 26 lipca 2017r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”. Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:

- Uchwały nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”
oraz
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1457).

I. GRUPA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH ORAZ KRYTERIA, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje uczniów:

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:

- klas II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
- klas I branżowych szkół I stopnia,
-liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkół specjalnych przyspasabiających do pracy,
- klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
- klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych
- klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceum plastycznego

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:

- klas II i III szkoły podstawowej,
- klas II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
- klas I branżowych szkół I stopnia,
- liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkół specjalnych przyspasabiających do pracy

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, przy czym wyżej wymienieni uczniowie, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II - III szkoły podstawowej, mogą otrzymać dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

WAŻNE! Zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, materiały edukacyjne to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizacje programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną. W szczególności są to książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. Uwaga – nie materiały ćwiczeniowe.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach także materiałów edukacyjnych) udzielana jest na wniosek:

- rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia,
albo
- nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły[/u], do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie [b]od 1 września 2017r. do 12 września 2017r., zgodnie z zarządzeniem nr 140/2017 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018.

III. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 – do pobrania

IV. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

1. do kwoty 175 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas II-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup materiałów edukacyjnych)

2. do kwoty 225 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

3. do kwoty 390 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia

4. do kwoty 445 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

V. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach także materiałów edukacyjnych) nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest:

- w przypadku zakupów indywidualnych - faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna”.

- w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka ) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu przez podmiot dokonujący zakupu, które zawiera w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Zaznaczyć należy, że zakres wydatków kwalifikowanych w programie „Wyprawka szkolna” nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Burmistrzowi Miasta Malborka.

Zwrotu kosztów zakupu podręczników, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości przysługującej zgodnie z w/w Rozporządzeniem pomocy, uczniom szkół podstawowych nr: 1, 2, 3, 5, 6, 8 i 9 w Malborku dokona Dyrektor tej szkoły, natomiast pozostałym uczniom zwrotu kosztów zakupu podręczników, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości przysługującej pomocy zgodnie z w/w Rozporządzeniem dokona Burmistrz Miasta Malborka.

Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 – „Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej