Niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Obwieszczenie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa Przemysłowa przy ul.Dalekiej"

2017-07-25 09:23:22 (ost. akt: 2017-07-25 09:29:43)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Malborka "Strefa Przemysłowa przy ul.Dalekiej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405) oraz uchwały nr XXIV/236/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 września 2016r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka dzielnicy dla terenu położonego w północnej części miasta Malborka "Strefa Przemysłowa przy ul.Dalekiej", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 sierpnia 2017r. do 15 września 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta w Malborku, pl.Słowiański 5, 82-200 Malbork (pokój nr 207), od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu.

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 września (wtorek) 2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Malborku, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, pokój nr 207.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Malborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2017r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Miasta w Malborku, pl.Słowiański 5, 82-200 Malbork lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy a.jamroz@um.malbork.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Malborka.

Do pobrania:
Treść obwieszczenia
Uchwała, uzasadnienie, mapa