Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

XXXIII sesja Rady Miasta Malborka

2017-06-22 12:24:23 (ost. akt: 2017-06-22 12:32:23)

29 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2016 i I kwartał 2017 r. dotycząca:
- działań Komendy Powiatowej Policji w Malborku,
- ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w mieście,
- zabezpieczenie miasta na wypadek sytuacji kryzysowych,
- stanu sanitarnego miasta.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2016 rok:
a) przedstawienie Uchwały Nr 015/g121/R/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
b) opinie Komisji branżowych,
c) opinia komisji Rewizyjnej,
d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta Malborka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka za 2016 r.

6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – IV zmiana ref. Skarbnik M. Pilarska - Downar;
b) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – V zmiana ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
c) w sprawie zasad i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar,
d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Zielenieckiej, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
f) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Malborka dla terenu położonego w dzielnicy Wielbark, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP, projekt uchwały z XXXII sesji;
g) w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, ref. Jolanta Leszczyńska Nacz. Wydz. OKS;
h) w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, ref. Jolanta Leszczyńska Nacz. Wydz. OKS.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Informacja na temat protokołu XXXII sesji Rady Miasta Malborka.
10. Komunikaty i wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.


Posiedzenia komisji:
1. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 26.06.2017 r. godz. 13.00
2. Wspólne posiedzenie Komisji Rady - 26.06.2017 r. godz. 14.30
3. Komisja GKMiK - 27.06.2017 r. godz. 12.00
4. Komisja Spraw Społecznych - 27.06.2017 r. godz. 13.30
5. Komisja OKS - 28.06.2017 r. godz. 13.30


Kolegium Przewodniczących odbędzie się dnia 28.06.2016 r. o godz. 15.00