środa, 31 maja 2023. Imieniny Anieli, Feliksa, Kamili

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2018-09-03 10:33:20 (ost. akt: 2018-09-03 11:07:22)

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłasza otwarty nabór wniosków Pracodawców (zgodnie z definicją przedstawioną w zasadach ubiegania się, wydatkowania i rozliczania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PUP w Malborku w 2018 roku) o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Społecznego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców realizowanego w oparciu o priorytety Rady Rynku Pracy określone na 2018 rok.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy KFS w 2018 roku:

a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Szczegółowe kryteria ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego: wyjaśnienia dotyczące priorytetów katalog uprawnionych i kwalifikowanych form kształcenia ustawicznego, priorytety określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obligatoryjne do spełnienia, uprawnieni wnioskodawcy, wysokość wsparcia, wymagania wobec wnioskodawców, zasady wydatkowania, rozliczania i kontroli środków KFS itp. określają Zasady ubiegania się, wydatkowania i rozliczania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku w 2018 roku, z którymi Wnioskodawca zobligowany jest się zapoznać.

ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

1. Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny Wniosek pracodawcy – patrz załączniki

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2018 Dyrektora PUP w Malborku z dnia 09.02.2018 r. został ustalony limit środków na kształcenie ustawiczne:
- jednego uczestnika (pracodawcy lub pracownika) na poziomie nie przekraczającym 3.000,00 zł,
- łączne dofinansowanie dla pracodawcy zatrudniającego do 25 pracowników do wysokości 10.000,00 zł,
- łączne dofinansowanie dla pracodawcy zatrudniającego powyżej 25 pracowników do wysokości 15.000,00 zł,

2. W przypadku, gdy pracodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE bez względu na jego formę prawną do wniosku dodatkowo zobligowany jest załączyć:

a) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
b) Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis lub zaświadczenia wydane przez podmiot udzielający pomoc de minimis - dot. pomocy jaką przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.
c) Dodatkowo do wniosku każdy Pracodawca zobligowany jest załączyć:
d) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników kształcenia ustawicznego.
e) Kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka jawna, cywilna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna dodatkowo załączyć należy kopię umowy spółki – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i opatrzoną aktualną datą)
f) Wybrana/ne oferta/ty kształcenia ustawicznego – wydruki ze stron, oferty e-mailowe itp..
g) Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu,
h) Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.


3. Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpatrywane są w ciągu 30 dni.
4. W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony pracodawcy zostanie wyznaczony termin nie krótszy niż 7-dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku: niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia załączników wymaganych.
6. W związku z wprowadzonymi zmianami do Rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nabory prowadzone są w terminach określonych przez PUP, wnioski nie są rozpatrywane wg. kolejności wpływu.
7. Przy rozpatrywaniu wniosków PUP w Malborku weźmie między innymi pod uwagę:
a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e) w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy,
h) dotychczasowa współpraca pomiędzy Pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku na przestrzeni dwóch lat przed dniem złożeniem wniosku,
i) stan zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
j) korzystanie ze środków KFS w 2017 roku.


8. Z prowadzonego naboru wyłączeni są pracodawcy, którzy nie rozliczyli się kompletnie z zakończonych dotychczas umów.
9. W drodze wyjątku dopuszcza się, że środki rezerwy KFS zostaną przeznaczone na działania niemieszczące się w priorytetach, jeśli w trakcie przeprowadzonego naboru na wnioski pracodawców o środki z puli rezerwy KFS nie zakontraktuje się całej pozostającej w dyspozycji urzędu kwoty, można przyjąć do realizacji wnioski niespełniające priorytetów.
10. Dopuszcza się możliwość negocjacji treści wniosku w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta zawrze z pracodawcą umowę o dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne.
12. Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.


MIEJSCE NABORU WNIOSKÓW

1. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 03.09.2018 r. do 07.09.2018 r., w godz. 7.00-15.00, w przypadku pozostania wolnych środków KFS ogłoszony zostanie kolejny nabór. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, przy ul. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork pok. 12 lub 15a
2. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brana jest data wpływu wniosku w wersji papierowej do Urzędu.
3. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Nabór zostanie zamknięty przed terminem, w przypadku wpływu wniosków na łączną kwotę przekraczającą 150% dostępnych środków KFS, na 24 godziny przed jego zamknięciem informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod nr tel. (55) 272-33-51 wew. 327 lub w siedzibie urzędu pokój nr 15a.

Do pobrania:
- Zasady ubiegania się, wydatkowania i rozliczania środkow KFS 2018 pdf
- Zasady ubiegania się, wydatkowania i rozliczania środkow KFS 2018 doc
- załącznik nr 2 do wniosku _Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis_.pdf
- załącznik nr 1 do wniosku _(Formularz pomoc de minimis_).pdf
- załącznik nr 1 do wniosku (Formularz pomoc de minimis).xls
- Wniosek KFS 2018
- Wniosek KFS 2018 rok
- załącznik nr 3 do wniosku (Oświadczenie dane osobowe)
- załącznik nr 3 do wniosku Oświadczenie dane osobowe
- załącznik nr 2 do wniosku (Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis).doc