Niedziela, 20 sierpnia 2017. Imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela

Zakończono prace w Parku Północnym

2017-08-01 09:05:41 (ost. akt: 2017-08-01 10:23:21)

31 lipca odbył się spacer na zakończenie inwestycji w Parku Północnym. Podczas oficjalnego odbioru prac od wykonawcy obecni byli pracownicy magistratu wraz z zastępcą burmistrza Janem Tadeuszem Wilkiem.

W marcu 2016 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego Miasto Malbork otrzymało dofinansowanie włączonego do nowego projektu Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego przedsięwzięcia pt: "Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork- Sztum".

Celem przedsięwzięcia były następujące działania w Północnym Parku Miejskim:
Zabezpieczenie obszaru przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego (od dawnego amfiteatru do ulicy Sportowej składającego się z wielu elementów):
- traktu pieszo-rowerowego - nawierzchnia wykonana zostanie z kruszyw naturalnych i klinkieru drogowego oraz płytek kamiennych granitowych,
- obiektów małej architektury - 1 brama parku, 10 miejsc wypoczynku zlokalizowanych na trasach ciągów pieszo-rowerowych, które wraz z powstałymi w etapie I i II inwestycji (etapy zrealizowane) mają stworzyć ciąg ścieżek dydaktycznych o tematyce przyrodniczej, ekologicznej oraz dziedzictwa kulturowego obszaru. Wprowadzone zostaną następujące elementy małej architektury: kolumny/pylony informacyjne, ławki i siedziska, kosze na śmieci, stojak dla rowerów, latarnia oświetleniowa.
- w projekcie przewidziano opracowanie graficzne i merytoryczne ścieżki przyrodniczej i umieszczenie tablic edukacyjnych wzdłuż traktu pieszo-rowerowego z informacją na temat wybranych gatunków występujących w kompleksie Parku Północnego
- na terenie ścieżek dydaktycznych znajdą się domki/hotele dla pożytecznych owadów, karmniki oraz budki lęgowe dla wybranych gatunków owadów. Ścieżka dydaktyczna będzie posiadała materiał dla nauczycieli, którzy będą chcieli przeprowadzić "zielone lekcje" (Na jej bazie stworzony zostanie dziennik obserwatora przyrody dla uczniów malborskich szkół.)
- wykonanie oświetlenia terenu - lampy LED-owe.

Prowadzenie prac renaturalizacyjnych zgodnych z siedliskiem, których efektem będzie ograniczenie występowanie gatunków inwazyjnych i wzrost bioróżnorodności:

- nasadzenia liniowe (żywopłoty) i skupiskowe rodzimych gatunków krzewów miododajnych i owocujących: bez czarny, kalina, trzmielina, irga, berberys, dereń,
- odtworzenie kwietnych łąk z wykorzystaniem pospolitych gatunków kwiatów łąkowych; w zależności od warunków świetlnych i glebowych.

Koszt inwestycji to kwota 3 356 000 PLN.

ZASADY PALENIA OGNISK W MIEJSCACH WYZNACZONYCH NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO W MALBORKU:

1. Dopuszcza się palenie ognisk wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego celu miejscu na terenie Parku, tj. dwa miejsca przy amfiteatrze, wyłożone kamieniem.
2. Zorganizowanie ogniska możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela terenu - Urzędu Miasta Malborka.
3. Wniosek o zgodę na zorganizowanie ogniska zawierający informacje o:
- terminie planowanej imprezy
- ilości uczestników
- osobach odpowiedzialnych za przeprowadzenie imprezy wraz z numerem kontaktowym należy złożyć do Urzędu Miasta na piśmie, w sekretariacie lub przesłać drogą mailową na adres: sm@um.malbork.pl z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
4. Dzieci i młodzież mogą korzystać z wyznaczonych miejsc na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
5. Wyznaczone miejsce na ognisko może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
6. Drewno na ognisko dostarcza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku.
7. Osoby planujące ognisko zobowiązane są zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
8. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia parku. Nie zastosowanie się do tego warunku podlega karze zgodnie z art. 144 § 3 Kodeksu wykroczeń.
9. Kto narusza postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
10. Teren parku jest monitorowany.

Parkiem Miejskim administruje: Urząd Miasta w Malborku tel. 55 629 04 00
Straż Miejska, tel. 55 273 30 96, telefon alarmowy 986